doc. PhDr. Jan Šiška Ph.D.

Jan Šiška je docentem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a Západočeské univerzitě v Plzni. Zaměřuje na politiku a praxi v oblastech podpory jedinců s intelektovým postižením jako je tranzice, kvalita v sociálních službách, nezávislý život a aktivní občanství. Jan vedl řadu národních, evropských a mezinárodních výzkumných projektů týkajících se zdravotního postižení v průběhu životního cyklu. Je národním expertem pro Academic Network of Experts on Disability (EDE). Jan má kromě práce v Evropě také bohaté odborné zkušenosti z projektů realizovaných v USA a na globálním jihu (Etiopie, jihovýchodní Asie) a zaměřených na problematiku zdravotního postižení.

Mgr. Šárka Káňová, Ph.D.

Šárka Káňová je odborná asistentka a vedoucí Oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky na katedře pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. V letech 2018 – 2019 absolvovala odbornou stáž na University of Kent v Tizard Centre. Mezi její výzkumné zájmy patří problematika životních drah osob s postižením a zkoumání možností plnění rolí spojených s jejich aktivním občanstvím. Má rozsáhlé zkušenosti z prostředí třetího sektoru, z organizací zaměřených na oblast práce s lidmi s postižením v ČR (Diakonie ČCE Středisko v Plzni, MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s., NRZP – krajská pobočka pro Plzeňský kraj, SPMP ČR, z.s., Epistop, z.s. či Psychopedická společnost, z.s.) i v zahraničí (Lions Club International, Work Inc.), jakož i z regionální úrovně (NUTS III), kde byla členkou Sociální komise Plzeňského kraje. V roce 2004-2005 spoluzakládala Kavárnu a čajovnu Kačaba, kterou posléze transformovala s podporou organizace NESST na sociální podnik CafeRestaurant Kačaba.

 

prof. Julie Beadle-Brown

Julie Beadle-Brown je profesorkou v oboru mentálního a vývojového postižení na univerzitě v Kentu a profesorkou v oboru zdravotního postižení na univerzitě La Trobe v Austrálii. Profesorka Beadle-Brownová absolvovala magisterské studium francouzštiny a psychologie a doktorské studium na University of St Andrews ve Skotsku.  Ve svém doktorátu se zaměřila na imitaci, teorii mysli a hru u dětí a dospělých s autismem.  V roce 1998 byla Julie jmenována lektorkou v oblasti intelektuálního postižení a autismu, aby vyučovala v modulech Service Issues a Research Methods nově vytvořeného magisterského studia Analysis and Intervention in Learning Disability. Od té doby sehrála klíčovou roli v rozvoji využívání e-learningu a distančního vzdělávání v Tizard centru a vyvinula nové programy v oblasti studia autismu na bakalářské i postgraduální úrovni.

Mgr. Kateřina Horská, Ph.D.

Mgr. Kateřina Horská, Ph.D. vystudovala antropologii na FHS UK v Praze. Její specializací je antropologie náboženství; prováděla etnografický terénní výzkum v prostředí řeholní komunity a také v oblasti new age spirituality. Je jí blízká i problematika fungování lidské mysli a duševního zdraví, v této oblasti ji obzvláště zajímají mezioborové projekty.

MgA. Marie Černíková, Ph.D.

Lektorka, performerka, výtvarnice. Na ZČU vyučuje Osobnostní a sociální rozvoj a Dramatickou výchovu. V doktorské práci zkoumala vazbu mezi kostýmem, sebeprezentací a aktivitami v různé míře teatrálními, realitou žitou a inscenovanou.

PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

Jan Mašek se zaměřuje na pedagogiku umění v oblasti nových médií a na multigramotnostní, multimodální didaktiku a sociální sémiotiku. Je řešitelem řady projektů zaměřených na využití technologií ve výuce, včetně třech projektů GAČR.

Mgr. Tereza Havránková

Tereza Havránková je doktorandkou katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se zabývá využitím iPadů ve vzdělávání, především pak ve výuce jazyků.

 

Michal Bednář – výzkumník, sebeobhájce.

Několik let pracoval v pekařství a v současnosti se zaškoluje v novém zaměstnání. Dlouhodobě se věnuje umění, je aktivním členem dramatického oboru ZUŠ Trnka, hrál v několika inscenacích, které postoupily na národní přehlídky mladého i experimentujícího divadla. Maluje, kreslí, tvoří koláže. Ve výzkumném  projektu spolupracuje na tvorbě textů, workshopech a obrazové dokumentaci.